Полезни модели

Закони

Наредби

Международни договори, конвенции и спогодби

Какво представлява полезният модел?

Полезните модели често са наричани „малки изобретения“, и имат пряко отношение към конструктивно-техническите особености на формата на изделието, която е обособена от неговите функции. Закрилата за полезен модел е подходяща за продукти с по-кратък жизнен цикъл на пазара или такива, които не отговарят на  критериите за патентоспособност, поради което не се считат за изобретениеЗакрилата се предоставя  чрез защитен документ, свидетелство за регистрация, посредством процедура по регистрация пред  националнотоПатентно ведомствоедомство на страната. Свидетелството за регистрация предоставя изключително право на интелектуална собственост върху полезния модел, което позволява на титуляра на правото само той да го използва и/или да разрешават други лица за го използват срещу възнаграждения.

Не се регистрират  като полезен модел:

 • биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели;
 • методи, химични съединения или тяхното използване;
 • открития;
 • научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност;
 • компютърни програми;
 • представяне на информация;
 • изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в това число отнасящи се до:
  • клониране на хора;
  • методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш;
  • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели
  • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи;
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи;
 • сортове растения;
 • породи животни;
 • по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни;
 • човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген.
 

Какви права получава собственикът/притежателят на полезен модел?

Правата, които получава собственика на полезния модел са изключителни. Те са ограничени по време и територия и имат действие спрямо всички трети лица, различни от лицензодателя и лицензополучателя едва след вписването на регисдтрацията в Официалния бюлетин на съответното назционално Патентно ведомство.

Каква е разликата между патент за изобретение и свидетелство за регистрация на полезен модел?

Изискванията за получаване на закрила на полезен модел не са толкова строги, колкото тези за издаване на патент за изобретение. Полезните модели, както и патентоспособните изобретения, трябва да отговарят на критериите новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, но за „новостта“ и „изобретателската стъпка“ законодателят е предвидил специални изискваниякоито са по-лесно постижими в сравнение с тези, предвидени за  за изобретенията. На практика полезните модели са подходящи за малки иновации, които все още не са били използвани в съответната държава и имат по-малка изобретателска стъпка. Процедурата за регистриране на  полезен модел е по-ускорена, отколкото тази, за  патент за изобретение, тъй като не при нея не се провежда  служебна проверка за критериите  „новост“ и „изобретателска стъпка“.

Какъв е срока на действие на свидетелството за регистрация на полезния модел?

Закрилата на полезния модел е за срок от 4 години, считано от датата на подаване на заявката, като може да бъде подновяван два пъти за не повече от по 3 години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката. В сравнение с патента, който действа за 20 години, от датата на подаване на заявката, продължителността на правната закрила на полезния модел е наполовина по-кратка.

Национална, европейска или международна процедура за регистрация на полезен модел?

За полезните модели не е предвидена процедура по закрила на европейско или международно ниво. България е една само от 19 държави в Европейския съюз, където може да получите регистрация на  полезен модел. Националните законодателства на останалите 14 държави членки не предвиждат процедура по закрила на полезен модел: Австрия, Чехия, Естония, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Румъния, Испания, Хърватия, Унгария.

 

За допълнителна информация и съвет, моля свържете се с нас на IpHub@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.