Търговски марки

Закони

Наредби

Международни договори, конвенции и спогодби

Какво представлява марката?

Марката е знак, който отличава стоките или услугите на един поизводител или търговец от тези на друг, и може да бъде представен графично по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат:

 • думи,включително лични имена;
 • букви;
 • цифри;
 • рисунки;
 • фигури;
 • формата на стоката или на нейната опаковка;
 • комбинация от цветове;
 • звуци;
 • всякакви комбинации от такива знаци (напр. лога).

 

Какви са видовете марки?

Марките могат да бъдат:

 • търговска марка – търговската марка се използва за означаване на стоките или услугите, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. Търговските марки могат да бъдат притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели;
 • колективна марка – това е марка, посочена като такава при подаване на заявката за регистрация, която е притежание на сдружение на производители, търговци, на лица, извършващи услуги, които са правоспособни съгласно приложимото право, както и на юридически лица – субекти на публичното право, и която е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Правото върху колективна марка не може да се прехвърля. Лица, които не са членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването ѝ;
 • сертификатна марка – това е марка, която е посочена като такава при подаване на заявката за регистрация и която е способна да отличава стоките или услугите по отношение, на които притежателят ѝ удостоверява материала, метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, качеството, точността или други техни характеристики, с изключение на географския произход, от стоките или услугите, чиито характеристики не са удостоверени по този начин.

 

Каква е функцията на търговските марки?

 • Отличават стоките или услугите на един приозводител или търговец тези на други производители или търговци – марките разграничават не само стоките и услугите, но и самите производители или търговци, които ги предлагат.
 • Ползват се с рекламни цели, които да подпомогнат продажбите – марките служат като средство за привличане на вниманието на клиентите. Една марка изпълнява тази функция, когато развие чувство на довореи у клиента. Това е т.нар. комуникационна функция на марките.
 • Свързват се с определени качества на стоката или услугата – марките служат като гаранция за качеството на стоките и услугите, за които са регистрирани. Много често една марка се използва от повече от лица, освен нейния маркопритежател чрез лицензионни договори. Тези, които получават лицензията са длъжни да се съобразяват със стандартите за качество на собственика на марката.

 

На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде регистрирана?

 • Марката ясно и точно представя обекта на закрила – знакът, който искате да регистрирате като марка, трябва да бъде представен така, че обектът на закрила да може бъде определен ясно и точно. Знакът трябва да е ясна дума, лого, музикална композиция на нотен лист и др.
 • Марката притежава отличителен характер – знакът трябва да е такъв, че да разграничава стоките/услугите, които носят марката, от други стоки и услуги. Ако сте производител на ягоди, не може да регистрирате марка „ягода“. Ако сте производител на дрехи, бихте могли да използвате думата „ягода“.
 • Марката не съдържа елементи, които могат да заблудят потребителя – не можете да регистрирате марка „Без захар“ за продукти, които съдържат захар. Същият принцип важи за марки, които биха могли да заблудят клиента по отношение на качеството и произхода на продукта/услугата.
 • Марката не описва буквално характеристиката на стоките/услугите, за които е предназначена – знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите не могат да бъдат регистрирани като марки.
 • Марката вече е заявена или знакът е популярен в устната и писмена комуникация на територията на страната;
 • Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави – не можете да регистрирате марка, която съдържа нецензурна дума, дума с обиден характер и т.н.

 

Каква закрила предоставят търговските марки?

Притежателят на марката има право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

 • е идентичен на марката и е използван за за стоки/услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
 • поради своята идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките/услугите съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
 • е идентичен или сходен на марката независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Лица, които не притежават права върху марката, не могат да:

 • поставят знака върху стоки или върху техните опаковки;
 • предлагат за продажба или да пускат на пазара стоки/услуги с този знак или да съхраняват стоки/услуги с тези цели;
 • внасят или изнасят стоки с този знак;
 • използват знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование
 • използват знака в търговски книжа и в реклами.

 

За какъв период действа регистрацията на търговската марка?

Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от по 10 години.

 

Какъв географски обхват за регистрацията на търговската марка да избера – национален, европейски или международен?

Търговските марки имат териториално приложение, което означава, че изключителните правата се предоставят и упражняват само на територията, за която е получена регистрация.

Има три начина, по които можете да регистрирате търговска марка:

 1. Национална марка (за територията на България)

Националната марка се регистрира пред Патентно ведомство на Република България и има действие на територията на България. Същият принцип се прилага и по отношение териториялното действие на националната заявка за всяка друга държава.

 1. Европейска марка

Европейската марка се регистрира пред Европейската служба по интелектуална собственост (СЕСИС), Аликанте, Испания и има действие на територията на всички държави членки на ЕС (към настоящия момент 27 държави).

 1. Международна марка

Международната марка се регистрира пред Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Женева, като в заявката се посочват избраните държави, включително цялата територия на ЕС.

 

За повече информация свързана с процедурите по регистрация, може да направите запитване на IpHub@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.