Патенти за изобретения

Закони

Наредби

Международни договори, конвенции и спогодби

Какво е изобретение? 

Съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. 

Съгласно ЗПРПМ не се считат за изобретения: 

 • открития, научни теории и математически методи; 
 • резултати от художествено творчество; 
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми; 
 • представяне на информация. 

Не се издават патенти за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до: 

 • методи за клониране на хора; 
 • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш; 
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели; 
 • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни; 
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни; 
 • сортове растения и породи животни; 
 • биологични методи за произвеждане на растения и животни. 
 

Какво е патент за изобретение? 

Патентът е защитен документ, с който се предоставя изключително право на индустриална собственост върху изобретение. Патентът се издава от съответното национално Патентно ведомство и удостоверява изключителното право на притежателя да използва изобретението за определено време и за определена територия. 

 

Какви права получава притежателят на патента? 

Притежателят на патента може да използва изобретението и/или да предоставя разрешение за производството и/или търговията с изобретението, чрез лицензия  на трети страни при конкретни договорени условия. Собственикът на изобретението  може да се разпорежда с патента,  освен като лицензира използването на обекта, също и като отчужди  изключителното право върху него, чрез покупко-продажба, при която купувача да встъпи като нов собственик  на изобретението. Притежателят на патента е лицето, което  решава кой може или не може да използва патентованото изобретение за периода, през който изобретението се ползва със закрила и за териториите, за които е издаден патента 

 

Какво означава патентоспособност на изобретенията? 

Изобретенията са патентоспособни ако отговарят на следните критерии:  

 • Новост – изобретението трябва да има някаква нова характеристика, която не съществува до момента в областта на техниката, в която е създадено (. Новостта се определя от т.нар. състояние на техниката, което включва данни за съдържанието на всяко изобретение,  което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин, където и да е по света, преди датата на подаване на заявката за неговото патентоване. Разкриването на изобретението не влияе на новостта, когато това разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата, и е следствие от: очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния притежател на правото на заявяване; излагане на изобретението на официална или официално призната изложба от заявителя или предходния притежател на правото на заявяване, ако заявителят декларира излагането на изобретението при подаване на заявката и в тримесечен срок от датата на подаване на заявката представи доказателства за това. 
 • Изобретателска стъпка – изобретението притежава изобретателска стъпка, когато е бил необходим интелектуален труд за неговото създаване, до степен такава, че то не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалист в областта. Специалистите в областта са експертите, които провеждат екпертизата по същество по критериите новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, в зависимост от националните законодателства, това се експертите от специализираните дирекции на националните Патентни ведомства. 
 • Промишлена приложимост – изобретението трябва бъде промишлено производимоПромишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.  
 

За какъв период е валиден патента? 

Срокът на действие на патента, т.е. времето, за което се предоставя правото да се използва изобретението е 20 години от датата на подаване на заявката за неговото патентоване. 

 

На коя територия действа патента? 

 Избраните територии за закрила се посочват предварително от заявителя, при подаване на заявлението за патентоване. Независимо от желанието на заявителя, не винаги се издава патент за всички от посочените територии. Поради това, принципът е, че патента  действа само за териториите, за които е издаден. 

 

Какви са процедурите за патентоване? 

Когато кандидатствате за патент, можете да изберете коя процедура да приложите,на национално, европейски или международно ниво, в зависимост от вида на патента, който желаете да получите. 

Национален патент  

Ницоналната процедура се отнася до получаването на национален патент, който да действа само за територията на съответната държава.. В този случай, при подаването на заявка, трябва да следвате приложимото законодателство за съответната страна. 

За допълнителна информация и съвет как да заявите своята европейска заявка, може да се свържете с нас: IpHub@feb.uni-sofia.bg 

 

Европейски патент 

Регионалната процедура се отнася до придобиването на закрила  върху своето изобретение в повече от една държава членка на Европейската патентна конвенция (ЕПК). В тези случаи се стартира единната европейска процедура, за да получите европейски патент или европейски патент с единно действие 

За допълнителна информация и съвет как да заявите своята европейска заявка, може да се свържете с нас: IpHub@feb.uni-sofia.bg 

 

Международен патент 

Чрез международен патент може да получите патентна закрила на изобретението си в 153 държави само с едно заявление и срещу единен набор от такси. Процедурата се администрира по реда на Договора за патентно коопериране (PCT) от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).  

За допълнитела информация свързана с процедурата по регистрация  може да ни попитате на IpHub@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.