Нови сортове растения и породи животни

Закони

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ - изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октоври 2020 г.

Международни договори конвенции и спогодби

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPV)

Обект на закрила са създадени или открити и разработени сортове растения, от всеки ботанически род и вид, в т.ч. клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им. Като нови породи животни могат да получат закрила създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от метода на получаването им. Изключение правят местните (автохтонни) породи животни, които са собственост на държавата.

Правната закрила на сорт/порода се предоставя със сертификат, който се издава от Патентното ведомство и действа 30 години за сортове дървета и лози, и за породи, и 25 години за всички останали сортове, считано от датата на издаването му. Сертификатът удостоверява наличието на регистриран растителен сорт, приоритета, правото на авторство и изключителното право на притежателя му върху сорта. Сертификатът се издава от Патентното ведомство след експертно проучване на сорта/породата – обект на заявката.

Търговска тайна и ноу-хау

 Под производствена и търговска тайна се разбират: факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

Закрилата чрез средствата на търговската тайна се отнася до патентоспособни изобрeтения, които имат по-дълъг жизнен цикъл, от колкото срока на закрила на изобретенията. Търговската тайна се прилага и за обекти, които не могат да се патентоват, защото не отговарят на критериите за патентоспособност.

С термина ноу-хау се обозначават най-общо казано практически приложими знания, умения и опит, които са фирмена тайна. Върху ноу-хау не може да се установи собственост по юридически начин по аналогия с изключителното право и „юридическия монопол“. За да се защитят тези знания, умения и опит от неправомерно използване от други лица, те трябва да се запазят в тайна.

 

За повече информация свържете се с нас на IpHub@feb.uni-sofia.bg

 

Авторско право и сродни права

Авторското право е изключително право върху произведение, което възниква за неговия създател, автоматично от момента на създаване илил разгласяване. Авторското право закриля обекти на авторското право, които са различни видове произведения на науката, литературата и изкуството, представени са по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Авторското право не закриля идеи и концепции.

 

Обекти на закрила на авторско право

Обектите на закрила от авторското право са изчерпателно изброени в националното законодателство, като литературни произведения, по-специално: романи, поезия, пиеси, справочни издания, вестници и компютърни програми; бази данни; филми, музикални и хореографски произведения, произведения на изобразителното изкуство, като картини, рисунки, фотографии и скулптури; произведения на архитектурата, както и рекламна живопис, географски карти и чертежи.

 

Какво предоставя авторското право

В съдържанието на авторското право са предвидени три основни правомощия за неговия титуляр. Основно правомощие на автора, е да може сам да използва произведението си; да разрешава срещу възнаграждение на други лица да го използват; да забранява на трети лица да използват произведението без разрешение. Авторът на произведението може да разреши или забрани:

  • възпроизвеждането му под една или друга форма, например под формата на печатна публикация или звукозапис;
  • публичното му изпълнение, например в театрална пиеса или в музикално произведение;
  • записването му, например на CD, касета или видеокасета и други.

 

Сродни права на авторското право

Сродните права са изключителни права за създателите на обекти на сродни права като изпълнения; звукозаписи; видеозаписи; радиотелевизионни програми. Сродните права предоставят аналогична закрила, на тази, предоставяна от авторското право, но често по-ограничена по отношение обхват и срок:

  • изпълнителите (актьори и артисти) имат сродни права върху техните изпълнения;
  • продуцентите на звукозаписи и филми имат сродни права върху техните звукозаписи и филми;
  • радио и телевизионните организации имат сродни права върху своите радио- и телевизионни програми.

 

При въпроси свържете се с нас на IpHub@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.