Промишлени дизайни

Закони

Наредби

Международни договори, конвенции и спогодби

Какво представлява промишленият дизайн?

Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация.

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Дизайнът трябва да има естетически вид и да подлежи на промишлено производство. Това е причината да се нарича „промишлен дизайн“.

 

Какво може да бъде регистрирано като промишлен дизайн?

Всеки продукт (включително и части от него, които са предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия), който е получен по промишлен или занаятчийски начин, може да бъде регистриран като промишлен дизайн. Могат да бъдат регистрирани като промишлен дизайн опаковки, графични символи и печатни шрифтове.

За да отговаря на изискванията за регистрация на промишлен дизайн, подобно на патентите за изобретения и полезните модели, продуктът трябва да притежават следните характеристики:

  • новост – дизайнът на продукта се счита за нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета не е бил общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин друг идентичен дизайн никъде по света;
  • оригиналност – дизайнът се счита за оригинален, когато създава у информирания потребител цялостно впечатление и то е различно от цялостното впечатление, което създава друг дизайн, който е станал общодостъпен по-рано. За да се оцени оригиналността, се взима предвид степента на свобода на дизайнера, когато е създавал дизайна.

Не може да регистрирате като промишлен дизайн компютърни програми (които не се считат за продукт по смисъла на закона) и дизайн, който противоречи на обществения ред и на добрите нрави. Не е възможна регистрацията на дизайн, чиито особености не се основават на външния му вид, а само на техническите му функции, както и на дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продукта, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

 

Какви права получава притежателят на промишлен дизайн?

При регистрацията на промишлен дизайн, притежателят му получава следните права, които му позволяват:

  • да произвежда дизайна;
  • да го предлага и излага на пазара, на който важи обхвата на закрилата;
  • да използва продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила;
  • да го внася, изнася или съхранява;
  • да се разпорежда с него;
  • да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайна, включен в обхвата на закрила.

 

За какъв срок действа регистрацията на промишления дизайн?

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода, всеки с продължителност от по 5 години. Максималната продължителност на регистрацията не може да бъде по-дълга от 25 години.

 

Национална, европейска или международна регистрация на промишлен дизайн?

Промишленият дизайн има териториално действие, което означава, че изключителните права се предоставят и упражняват само в рамките на географските граници на страната, за която дизайна е получил регистрация. Има три начина, по които можете да придобиете закрила в една или повече държави:

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Чрез регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Чрез регистрация в Световната организация по интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба (международноправна закрила).

 

За повече информация свързана с процедурите по регистрация, може да направите запитване на IpHub@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.