4 out of 5
4
6 reviews

Интелектуална собственост и технологични стартъпи

Магистърска програма
Интелектуална собственост и технологични стартъпи – 2 сем.
Редовна форма на обучение

34 участници

Цели на обучението:

 • да се представят характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация на дейността и икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;
• да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;
• да се представят новите бизнес модели на предприемаческата дейност и политиките, насърчаващи създаването на технологични стартъпи, в т.ч. внедря-ване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, въз-можности за създаване на технологични стартъпи и технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
• да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
• да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии, приложими в технологичните стартъпи за постигане и поддържане на устойчива конкурентоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и технологични стартъпи” могат да се реализират като:
• Създатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации (собствени или трансферирани);
• Участници в различни структури, подкрепящи технологичните стартъпи (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);
• Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи;
• Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи технологичните стартъпи;
• Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на технологичните стартъпи;
• Сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
• Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
• Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;
• Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.;
• Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи.
Faq Content 1
Faq Content 2

Productivity Hacks to Get More Done in 2018

— 28 February 2017

  1. Facebook News Feed Eradicator (free chrome extension) Stay focused by removing your Facebook newsfeed and replacing it with an inspirational quote. Disable the tool anytime you want to see what friends are up to!
  2. Hide My Inbox (free chrome extension for Gmail) Stay focused by hiding your inbox. Click "show your inbox" at a scheduled time and batch processs everything one go.
  3. Habitica (free mobile + web app) Gamify your to do list. Treat your life like a game and earn gold goins for getting stuff done!


4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Интелектуална собственост и технологични стартъпи
Price:
Membership